Ee flotte Scheck fir d‘Lux Rollers vum BASCOL

Virun e puer Deeg waren d‘Lux Rollers op d‘A.G. vun der Bascol ASBL invitéiert.

Dat erëm net ëm soss, well mir kruten schonn fir déi drëtte Kéier ee generéisen Don vun hinnen.

Ee grousse Merci fir de léiwen Don, ewéi och de flotten an interessanten Owend.

Mir konnten eis och mam Sportsminister Georges Mischo ënnerhalen. ☺️🍀

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert